6 juni 2017

Fractieprofiel Gemeenteraadsverkiezeingen

 

FRACTIEPROFIEL PvdA afdeling Noordenveld Gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Algemeen

Onder de “fractie”wordt verstaan de voor de PvdA in de gemeenteraad gekozen volksvertegenwoordigers. De steunfractie bestaat uit opvolgers op de lijst en betrokken leden op grond van hun belangstelling en kennis.

De fractie bestaat meestal uit meerdere leden en werkt als een team. Alle fractieleden zijn complementair aan elkaar, waarbij ieder lid als specialist optreedt op enkele van de kennisterreinen.

Fractieleden streven ernaar het verkiezingsprogramma uit te voeren en dragen het sociaaldemocratische gedachtegoed uit. Van de leden van de fractie wordt een leerbare houding gevraagd.

Aan het hoofd van de fractie staat de fractievoorzitter. Hij of zij is in die hoedanigheid het eerste aanspreekpunt voor burgemeester, wethouders en de fracties van andere in de gemeenteraad vertegenwoordigde politieke partijen.

De interne activiteiten van de fractieleider zijn gericht op het bevorderen van de teamspirit, op coaching van de fractieleden, op het mogelijk maken van conflicthantering en op het bevorderen van de besluitvorming. Een door de partij aangestelde steunfractie ondersteunt de fractieleden in hun raads- en advieswerk.

Publiek

Alle leden van de fractie stellen zich als volksvertegenwoordiger op en zijn derhalve herkenbaar en bereikbaar. De leden van de fractie zijn er voor de inwoners en de maatschappelijke organisaties. De instelling naar hen is open, betrokken, straalt plezier uit en gericht op zaak en mens. Weet met ratio en emotie om te gaan. Leden van de fractie kennen een interactieve benadering, zijn communicatief sterk en kunnen luisteren en op basis van argumenten overtuigen. De fractie onderhoudt zijn contact met de inwoners door het voeren van een permanente campagne, netwerken en het houden van openbare vergaderingen. De fractie straalt samenwerking uit met hart voor het sociaal – democratisch gedachtegoed.

Politiek

De leden van de fractie zijn onderhandelingsbekwaam, kunnen de confrontatie aan en zijn in staat om met andere partijen tot een win – win situatie te komen. Zijn consistent, consequent, daadkrachtig en gericht op resultaat. Geven invulling aan het dualisme op een zodanige wijze, dat er sprake is van een zichtbaar verschil tussen de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van de gemeente en de eigen verantwoordelijkheid van de fractie. De fractieleden geven invulling aan het dualisme door duidelijk eigen standpunten in te nemen die zichtbaar onafhankelijk zijn van de standpunten van het dagelijks bestuur van de gemeente.

Partij

De verhouding tussen fractie, de steunfractie en het bestuur is gebaseerd op wederzijds respect en erkenning van de eigen politieke verantwoordelijkheden van fractie, bestuur en gezagsdragers.

De leden van de fractie en de leden van het bestuur werken nauw samen in het verwezenlijken van het gezamenlijke doel: door zoveel mogelijk de beginselen van de Partij van de Arbeid te vertalen naar praktische en pragmatische politieke besluitvorming op lokaal niveau, gegeven de realiteit van de politieke verhoudingen in de gemeente en de wens van de burger. De fractie licht de door haar in de gemeenteraad ingenomen standpunten achteraf toe aan het afdelingsbestuur

en met enige regelmaat aan de leden van de PvdA.

Input voor de kandidaatstelling commissie; competenties fractie leden.

Competenties is een verzamelwoord, maar wat moet je nou eigenlijk kunnen, weten, snappen, volgen…om als fractie lid in een fractie en in een raad te kunnen functioneren?

Een aantal belangrijke Competenties:

Omgevingsbewustzijn; laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke ontwikkelingen, oog te hebben voor omgevingsfactoren en deze kennis effectief benutten.

Zichtbaar gedrag: gaat vaardig om met formele en informele machtsverhoudingen en met belangentegenstellingen.

Oordeelsvorming; gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een beoordeling komen.

Zichtbaar gedrag: maakt onderscheid tussen feiten en meningen, motiveert afwijkend oordeel of afwijkende beslissing.

Luisteren; belangrijke informatie op pakken, vragen te stellen en in te gaan op reacties, ook op non-verbaal gedrag.

Zichtbaar gedrag: laat de ander uitspreken, vraagt opheldering, houdt contact met gespreksdeelnemers, toetst of hij begrepen heeft wat de ander wilde zeggen.

Presentatie; ideeën, feiten en standpunten op heldere wijze presenteren en overbrengen.

Zichtbaar gedrag: brengt de kern van de zaak duidelijk, kort en bondig over, vermijdt onnodige uitwijdingen. Voegt middels bevlogenheid en humor iets extra toe.

Relaties onderhouden; gemakkelijk naar anderen toestappen en zich in gezelschap mengen.

Zichtbaar gedrag; legt contacten voor zichzelf en voor andere fractie leden. Bouwt actief netwerken op en benut deze, opereert tactvol en diplomatiek

Initiatief; kansen signaleren en er naar handelen.

Zichtbaar gedrag: gaat zelf op zoek naar ontbrekende informatie, komt actief met voorstellen en ideeën.

Integriteit; handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen, die met fractieschap te maken hebben.

Zichtbaar gedrag: neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen, is zich bewust van voorkennis/persoonlijke informatie en gaat hier zorgvuldig mee om.

Fractievoorzitter

De fractievoorzitter geeft leiding aan de PvdA fractie in de gemeenteraad en fungeert daarmee als het PvdA boegbeeld in het gemeentebestuur. Vanuit deze gekozen en volksvertegenwoordigende positie controleert hij/zij samen met de PvdA fractie het College van B & W actief en kritisch. De fractievoorzitter geeft inhoud en sturing aan de relatie tussen de PvdA fractie en PvdA wethouder(s). De fractievoorzitter legt samen en namens PvdA fractie publiekelijk en actief verantwoording af over het gemeentelijk functioneren. Hij/zij vecht voor de idealen die hij/zij voor ogen heeft.

De fractievoorzitter draagt zorg voor de te leggen contacten tussen de PvdA fractie en inwoners om zo een helder beeld te verkrijgen voor wat er leeft binnen de gemeente.

De fractievoorzitter vertaalt landelijk uitgezet beleiddoor de overheid naar consequenties op gemeentelijk niveau.

Aanvullende competenties voor de fractievoorzitter:

Groepsgericht leidinggeven (begeleiden): geeft richting en sturing aan de fractie, brengt samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft (coalitie).

Zichtbaar gedrag: stelt duidelijke doelen en geeft aan welke resultaten worden verwacht. Nodigt uit om inbreng te geven, zorgt dat iedereen aan bod komt, bewaakt de effectiviteit en voortgang.

Plannen en organiseren: op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen + benodigde

acties.

Zichtbaar gedrag: ontleed een opdracht in fasen, schakelt actief anderen in op basis van bekwaamheid en interesse. Onderscheid hoofd en bijzaken, treft in onduidelijke situaties maatregelen om orde op zaken te stellen.

Overtuigingskracht/daadkracht: gedrag dat erop gericht is om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen over bepaalde zienswijzen.

Zichtbaar gedrag: legt helder uit waarom iets gedaan is of gedaan moet worden, uit zich enthousiast over een zaak, reageert adequaat op negatieve reactie.

De wethouder

De PvdA wethouder is voorgedragen door de PvdA fractie in de gemeenteraad en gekozen door de gemeenteraad. De wethouder maakt onderdeel uit het van College van B & W en is lid van het Dagelijks Bestuur van de gemeente. De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en controleert dat beleid. B & W werken dat beleid verder uit en dragen zorg voor uitvoering en handhaving. De wethouder is zelf geen onderdeel van de gemeenteraad, maar dient voorstellen in waar de gemeenteraad zich over buigt.

Aanvullende competenties voor de wethouder:

· is een teamspeler, kan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het werk dragen

en daarnaast het dragen van verantwoordelijkheid naar de fractie, heeft ervaring in

verantwoording afleggen;

· is aanspreekbaar op eigen functioneren en dat van de partij, en kan zijn/haar

functioneren en dat van de partij verwoorden;

· heeft gevoel voor politieke verhoudingen en functioneert zelfstandig ten opzichte

van de gemeenteraad;

· kan zich inleven in de verhalen en standpunten van anderen, kan mensen

motiveren;

· heeft goede contactuele vaardigheden, staat open voor ideeën en initiatieven van

anderen en kan omgaan met kritiek;

· kan zich in conflictsituaties tussen partijen objectief en onafhankelijk opstellen;

· is maatschappelijk betrokken en kan binnen en buiten de gemeenteraad een

mening vormen over lokale aangelegenheden en kan burgers actief bij het politieke

proces betrekken;

· is in staat contacten (netwerken van burgers, maatschappelijke organisaties en het

bedrijfsleven) op te zetten, schept hierin plezier en betrekt burgers actief bij

beleidsvorming en heeft een netwerk in de maatschappelijke samenleving;

· put uit een zekere mate van bestuurlijke vaardigheden (organiseren, coördineren,

delegeren, stellen van prioriteiten, etc.);

· aantoonbare bestuurservaring, bij voorkeur in een bestuurlijke omgeving;

· kan goed organiseren en is bestuurlijk georiënteerd;

· is inhoudsdeskundig en is bereid om zijn/haar kennis te verbreden/verdiepen ;

· kan beslissingen accepteren die niet overeenkomen met zijn/haar eigen standpunt;

· kan binnen een bestuurlijk team langdurig, intensief en op gelijkwaardig niveau

samenwerken, benut zijn/haar tijd optimaal, is flexibel en kan onder druk werken;

· kent en gebruikt nieuwe instrumenten voor een dualistisch gemeentebestuur;

· heeft ervaring in de omgang met de media.

Bestuur Partij van de Arbeid Noordenveld.