3 maart 2016

Vragen ex. art 40 Reglement van Orde

Roden, 1 maart 2016

Geacht college,
Op 21 januari 2015 stuurden een drietal inwoners van Een u een brief met daarin hun interesse voor de basisschool De Regenboog, met als doel op die plaats een kleinschalige woon- en zorgvoorziening te ontwikkelen.
Op 30 april 2015 legden zij hun plannen vast in een brochure, die ook werd aangeboden aan de voorzitter van de raad en het college, toen de heer Van der Laan. In die brochure, getiteld ‘Steengoed wonen in Een’ namen zij onder meer een vlekkenplan en een eerste schets van inrichting van het terrein op.
Op 10 november 2015 organiseerden de initiatiefnemers een informatieavond voor belangstellenden.
En op 16 januari van dit jaar stelden zij in een brief een aantal vragen aan het college van B&W. De antwoorden op die vragen zijn van belang voor de voortgang van de plannen.

Wij hebben daarover de volgende vragen:

1. Bent u het met ons eens dat dit plan tegemoet komt aan de oproep van zowel burgemeester Van der Laan als burgemeester Smid aan inwoners om zelf met plannen te komen die de leefbaarheid van onze gemeenschap versterken?
2. Is het juist dat tot nu toe de plannenmakers geen formele reactie van de gemeente hebben op hun plannen en op hun vragen van 16 januari en dat zij tot nu toe ook geen ontvangstbevestiging van die vragen hebben gehad?
3. Bent u het met ons eens dat, gezien het feit dat de Regenboog na dit schooljaar (en dus vanaf het begin van de zomervakantie) niet meer in gebruik is het dringend gewenst is dat richting wordt gegeven aan een andere bestemming van het terrein, dan wel een alternatief gebruik van het gebouw wordt onderzocht?
4. Hebben zich bij de gemeente andere gegadigden voor de school, dan wel de locatie gemeld? Zo ja, welke zijn dat?
5. Zijn er andere plannen bij u bekend dan wel in ontwikkeling voor de school/de locatie dan het plan voor ‘Steengoed wonen in Een’? Zo ja, welke dan?
6. Acht u het juist dan de plannenmakers zo spoedig mogelijk antwoord krijgen op hun vragen van 16 januari, ook gezien de tijdsdruk, zoals genoemd in vraag 3? Zo ja, op welke termijn gaat u die antwoorden geven?
7. Bent u het met ons eens dat dergelijke initiatieven, gedragen door actieve inwoners, een voorkeursbehandeling verdienen, ook met het oog op het (behouden van) draagvlak onder die inwoners?
8. Zijn er plannen dan wel belangstellenden voor de andere basisschool in Een, ‘De Lindehof’? Zo ja, welke?

Roden, 1 maart 2016
Namens de fractie van de PvdA,

W.de Wind

​E.Jansen