Gemeenteraad -2018

 

 

 

De Partij van de Arbeid en GroenLinks staan samen voor een progressief sociale en duurzame koers links van het midden. We doen dat in een tijd waarin extreme standpunten terrein winnen. In Noordenveld heeft de PvdA afgelopen vier jaar verantwoordelijkheid gedragen terwijl GroenLinks in de oppositie zat. Toch hebben we al vaak goed samengewerkt en hebben we vanuit onze eigen idealen succesvol zaken voor elkaar gekregen. En dat is gelukt in een moeilijke periode! In de komende vier jaar trekken we samen op; willen we samen deel uitmaken van het college en varen we een gezamenlijke koers. Daarom hebben we een gezamenlijk programma opgesteld.

Noordenveld staat er financieel goed voor. Er is veel geïnvesteerd in onze gemeente. We investeerden in nieuwe woonwijken, dorpscentra, in onderwijs, zorg en werk. We zorgden voor cultuureducatie voor elk kind in Noordenveld. Via ons meedoen-beleid waardoor alle kinderen van Noordenveld kunnen sporten, zingen, dansen en op schoolreis gaan. Bij ons maakt het niet uit of ouders veel of weinig geld hebben: Ieder kind doet mee!

Geld voor de zorg blijft voor de zorg. Iedereen die zorg nodig heeft krijgt dat, zeker de mensen met een kwetsbare positie in de samenleving. Het zorgen voor huishoudelijke hulp is en blijft wat ons betreft een gemeentelijke taak. Inwoners die dat nodig hebben kunnen een beroep doen op deze hulp. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.

We blijven ons inzetten voor voldoende sociale huurwoningen voor mensen met lagere inkomens, voor starterswoningen en woningen voor ouderen. En die woningen zijn vanaf nu allemaal energiezuinig en duurzaam. Ook bestaande wijken moeten energiezuiniger en toekomstbestendig worden. Waar mogelijk en inpasbaar wekken we groene stroom op. Zonneleningen voor inwoners en het duurzaamheidsfonds voor verenigingen dragen bij aan een groen Noordenveld.

Dat is groen en sociaal beleid, waarin we lasten en lusten eerlijk delen. Daar staan we voor en daar willen we mee verder. Verder met een groen en sociaal Noordenveld, waar het goed wonen, werken, opgroeien en leven is. We willen gelijke kansen voor iedereen. Dat lijkt makkelijk, in dit deel van de wereld waar we gelukkig beschikken over democratie, een rechtsstaat, een verzorgingsstaat en persvrijheid. Maar in een tijd van populisme en nationalisme moeten we daarvoor blijven strijden. Extreme standpunten mogen nooit winnen. In verschillende landen zien we dat populisme en nationalisme rechtsstaat en democratie onder druk zetten. Begrip hebben voor elkaar is voor ons de basis van de samenleving waarvoor wij ons blijven inzetten.

Uw stem in Noordenveld voor de PvdA of GroenLinks draagt niet alleen bij aan een progressief, sociaal en groen lokaal bestuur, maar ook aan een versterking van ons solidariteitsbeginsel in de lokale politiek. Gelijke kansen, eerlijk delen en zorg voor elkaar zijn onze grondbeginselen. Dat zijn onze drijfveren om verantwoordelijkheid te nemen in het besturen van onze gemeente.

Wonen en leven in het groen Onze gemeente is fantastisch om in te wonen, te werken en je vrije tijd te besteden. Nergens vind je zo’n gevarieerd landschap van beekdalen, bossen, essen, hoogveen, heidevelden, meren en veengebieden, landgoederen en prachtige brinkdorpen. Daar beleven we plezier aan. Noordenveld heeft prachtige dorpen en woonwijken. Dat willen we zo houden, samen met inwoners. Waar dat nodig is wordt de openbare ruimte beter en netter. Daar hebben we extra geld voor over. Initiatieven van bewoners om samen verantwoordelijkheid te nemen in het beheer van de openbare ruimte verwelkomen we en ondersteunen we.

Samenwerking voor woningbouw in de regio is prima maar mag niet ten koste gaan van ons landschap. Inbreiding gaat daarom voor uitbreiding, maar ook hier niet ten koste van alles, denk bijvoorbeeld aan de groene longen van Peize en de brinken van Norg. Daar komen we niet aan. De uitbreidingen van Norg (Oosterveld) en Peize-Zuid zijn in uitvoering. Voor de komende jaren zijn in Roden voldoende inbreidingsmogelijkheden en dus zijn grote uitbreidingen niet nodig. We bouwen zorgvuldig, waarbij het eigene van dorpen gerespecteerd wordt. Waar dit welstandsvrij (dus zonder toepassing van het welstandsbeleid) kan, willen we graag het experiment aangaan.

We willen dat er meer goedkope koopwoningen en (sociale) huurwoningen komen. Voor starters en ouderen. We vinden dit een taak van de woningcorporaties, maar als het niet anders kan bouwen we als gemeente zelf. Minimaal een derde van de nieuwe woonwijken bestaat uit goedkopere huur- en koopwoningen. Veel 60-plussers hebben behoefte aan levensloopbestendige, energiezuinige en duurzame woningen. We willen ook meer rekening houden met het groeiende aantal eenpersoonshuishoudens. Graag zouden we willen experimenteren met “tiny houses”, liefst in een gemengde woonvorm voor jong en oud.

Permanent wonen in recreatiewoningen is geen uitgangspunt. Maatwerk mag, mits de landschappelijke en recreatieve functies van gebieden voorop blijven staan. Het bos moet wel bos blijven.

Veiligheid bij gaswinning en opslag is noodzaak. Schade dient te worden voorkomen en anders door de veroorzaker vergoed te worden. We gaan er vol voor om dat te regelen. Wij werken niet mee aan de opslag van CO2 en de winning van schaliegas in onze gemeente.

Noordenveld kent helaas drugsproblematiek, ook onder onze jeugd. We onderkennen dit en willen onderzoeken hoe we deze problemen het beste kunnen aanpakken.

Duurzaam wonen en leven voor iedereen Duurzaam wonen en leven in het groen maakt de wereld mooier en toekomstbestendig. De strijd tegen de klimaatverandering is ook een strijd vóór zuinig en comfortabel wonen, meer duurzame energie, minder afval, schone mobiliteit en een ecologische groene ruimte waar het ook nog eens goed sporten, bewegen en recreëren is. Nieuwe woonwijken zijn gasvrij en energieneutraal gebouwd. Kortom, een prettige leefomgeving, waar we zelf, onze kinderen en kleinkinderen in leven. Leven in een groen Noordenveld.

Wij willen duurzaamheid tot in de haarvaten van Noordenveld doorvoeren. Dit moet ook leiden tot een klimaatneutrale gemeente in 2040. We kiezen daarom voor:

I. Verduurzamen in de gemeentelijke bedrijfsvoering De gemeente gaat volledig over op (zoveel mogelijk lokale) groene stroom, en gaat meer stroom zelf opwekken. Er wordt volledig duurzaam ingekocht en het wagenpark wordt vergroend. In alle openbare verlichting en verlichting in gebouwen wordt binnen enkele jaren alles in led omgezet.

II. Klimaatneutrale wijken Samen met bewoners, initiatieven (bijvoorbeeld Energiecoöperatie Noordseveld) en bedrijfsleven gaan we in vier jaar tijd twee wijken/kernen klimaatneutraal maken. De gemeente heeft hierin een proactieve rol om te faciliteren en stimuleren. Woningen kunnen comfortabeler worden door ze te isoleren en van goede apparatuur te voorzien. We gaan mensen helpen, adviseren en faciliteren bij het verduurzamen van hun woning.

III. Zonnelening en duurzaamheidsfonds We willen blijvende financiële steun voor de zonnelening zodat inwoners hier gebruik van kunnen blijven maken. Ook willen we dat maatschappelijke organisaties een blijvend beroep kunnen doen op het door de PvdA bedachte duurzaamheidsfonds.

IV. Stimuleren van duurzame energieopwekking Bij renovatie van bedrijfsterreinen is vergroten van de duurzaamheid speerpunt. Leegstaande bedrijfsterreinen en daken van bedrijven benutten we voor zonne-energie. In tweede instantie kijken we naar ontwikkeling van zonneparken. Deze passen we zo zorgvuldig mogelijk in om ons mooie landschap niet te verstoren. Plannen van dorpen en buurten om energie op te wekken steunen we.

We staan op een belangrijk punt in het omgaan met onze aarde. Om de opwarming tegen te gaan moeten we aan de slag. We steunen initiatieven van inwoners om energie te besparen. We gaan samen met provincie en belangenorganisaties proberen de agrarische sector verder te verduurzamen. Vooral de bollenteelt is daarbij aandachtspunt. Nieuwe bedrijven voor intensieve veehouderij en verdere vergroting van bestaande erven kunnen niet op onze medewerking rekenen.

Wij willen verder met afvalscheiding aan de bron. Dit levert grote milieuwinst op en het leidt tot lagere kosten voor de belastingbetaler. Leek is een voorbeeld van een gemeente waar afvalscheiding tot milieuwinst met minder kosten leidt. Voor ons is het motto ‘Afval is grondstof’ dan ook leidend.

We schaffen de hondenbelasting af maar vinden wel dat de hondenbezitter met schep of zakje de poep moet opruimen! Zo blijft het prettig genieten voor iedereen van de openbare ruimte, zonder poep aan je schoen.

Wij geven geen financiële steun aan Groningen Airport Eelde. Wel vinden wij het een taak van de gemeente om de (uitbreidings)plannen van het vliegveld kritisch te volgen en te beoordelen op milieuaspecten en veiligheid voor onze inwoners.

Werk en Zorg: Meedoen en meekomen

Meedoen en meekomen zijn voor ons speerpunten. Werk is daarbij noodzakelijk. We gaan investeren in nieuwe banen. En lukt die nieuwe baan even niet, dan zorgen we ervoor dat bijscholing of het opdoen van 4 ervaring mogelijk is. We zien dat bepaalde bedrijven in de horeca, bouw en de installatietechniek moeilijk aan geschikt personeel kunnen komen. Samen met het onderwijs en de werkgevers investeren we daarom in goede praktijkopleidingen.

Voor mensen met een (arbeids)beperking willen we kansen op goede banen vergroten. Het voorbeeld geven we door mensen van het werkvoorzieningschap in het groen een vaste baan bij de gemeente te geven. Ook willen we doorgaan met de kansbanen in de gemeente Noordenveld. Mensen vanuit de bijstand krijgen daarmee een nieuwe kans door direct betaald werk en opleiding te organiseren.

De Healthub in Roden is het voorbeeld van een mooi medisch kennisnetwerk, door inzet van bedrijfsleven, onderwijs en overheid. We blijven dit soort initiatieven steunen. Zij zorgen voor meer werk en kennis in onze gemeente. En zo’n bedrijf is een verzamelpunt voor innovatie. Het midden- en kleinbedrijf is de motor van de economie in Noordenveld. We steunen de verdere centrumvernieuwing in Roden. Wat ons betreft gaan we hiermee ook aan de slag in Nieuw-Roden, Norg en Peize. Wij willen vooral inzetten op de inzet van lokale ondernemers bij gemeentelijke projecten.

Om Noordenveld leefbaar te houden, is ook een sterke middenstand nodig. Daarom moet gekeken worden naar waar de gemeente met meedenken, faciliteren en stimuleren van bedrijvigheid het MKB kan versterken. Dit geldt zowel voor bedrijven die zich in Noordenveld willen vestigen als voor bedrijven die al gevestigd zijn in Noordenveld. Innovatieve bedrijven die zich bezighouden met duurzaamheid zijn extra welkom. Wij blijven uitdragen dat het, omwille van de leefbaarheid van de dorpen, vaak beter is bij de plaatselijke middenstand te winkelen dan op het internet.

Iedereen moet kunnen meedoen. Inwoners met een inkomen tot en met 120% van het minimum willen we blijven ondersteunen om kinderen mee te laten doen aan sport, cultuur en schoolactiviteiten. Om mee te kunnen doen in de digitale wereld krijgen kinderen van minimagezinnen ook een smartphone. Veel gezinnen waar armoede wordt geleden, hebben te kampen met schuldenproblematiek. Op dit punt is de gemeente gebonden aan landelijke regels. Wij melden ons graag aan voor een experiment met een vorm van basisinkomen. We blijven inwoners ondersteunen bij bijvoorbeeld kwijtschelding, subsidies en andere toeslagen.

Ook willen we meer aandacht voor de integratie van nieuwe Nederlanders binnen onze samenleving, en aandacht voor de achterstandsituaties en traumaverwerking van kinderen uit oorlogsgebieden. War-Child biedt beproefde methodieken aan om de oorlog uit kinderen te halen. Wij doen hiervoor een beroep op deskundige hulpverleners in ons midden (b.v. Vluchtelingenwerk) die ons daarmee kunnen helpen.

Goede en snelle hulp en ondersteuning voor mensen die het niet alleen redden, blijft, samen met de jeugdzorg, een van de belangrijkste opgaves voor de gemeente. We willen het huidige niveau op peil houden. Geld voor de zorg blijft voor de zorg! We willen blijvend investeren in de huishoudelijke verzorging. En wat ons betreft is dat gewoon een individuele voorziening op maat. Meekomen betekent dat we inwoners steunen zich te ontwikkelen en zich in te zetten voor de samenleving. Door scholing en vrijwilligerswerk mogelijk te maken. Door mantelzorgers te ondersteunen. Maar ook door het verenigingsleven op het gebied van sport, cultuur, ontspanning en welzijn te ondersteunen. Door sporten cultuurcoaches in te zetten waar onze inwoners dat willen en door initiatieven van (groepen) inwoners te steunen. In onze gemeente zijn veel aantoonbaar succesvolle initiatieven. Initiatieven die het verdienen om 5 blijvende financiële steun te krijgen zoals bijvoorbeeld het beweegdorp Norg, Peize beweegt of Roden fit en gezond. Door deze maatregelen stimuleren we modern Noordenvelds naoberschap. Toegankelijkheid van voorzieningen en gebouwen voor mensen met een beperking is noodzaak. Drempels die mensen ervaren nemen we weg. Om dit makkelijker te maken willen we een toegankelijkheidsfonds instellen.

Onderwijs en Jeugd: opgroeien en opvoeden

De gemeente heeft twee taken met betrekking tot het onderwijs: zorgen voor goede schoolgebouwen en het besturen van het openbaar basisonderwijs. Met de huisvesting van scholen zijn al grote stappen gezet. Wij zijn voortrekker voor goede schoolgebouwen. In Een is – onder regie van de PvdA-wethouder – zo een prachtige samenwerkingsschool gekomen. In Veenhuizen gaan we dat ook doen. Samenwerking met het bijzonder onderwijs als basis voor behoud van scholen in de dorpen. Maar we blijven ook investeren in nieuwe scholen in Nietap en Roden. Scholen die duurzaam zijn en waar het prettig is door een goed binnenklimaat. Onze kinderen verdienen dat! Schoolpleinen worden samen met de kinderen bedacht en ontwikkeld. Zij moeten er immers spelen!

Basisonderwijs

Goed onderwijs heeft meer nodig dan goede gebouwen. Samenwerking met kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Samenwerking in de jeugdzorg, maar ook samenwerken met ouders is essentieel daarbij. Zaken die we op of na school kunnen oppakken doen we daar, zoals bijvoorbeeld de dyslexieaanpak.

Tieners

Voor de jeugd van 12 tot en met 18 is er weinig te doen in de dorpen. Initiatieven in de dorpen die eraan bijdragen dat de jeugd weer in eigen dorp op stap kan ondersteunen we. Samen met de horecaondernemers willen we dat weer mogelijk maken. Veilig uitgaan is het uitgangspunt.

Jeugd

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is de toegang tot de jeugdzorg. Het centrum regelt dat de zorg die nodig is er komt. Geld is daarbij van ondergeschikt belang, passende zorg voor elk kind is uitgangspunt. Jeugd- en jongerenwerk is aanwezig in dorpen en op scholen en daarbij in dienst van onze jongeren. De vraag van jongeren is leidend. We zorgen ervoor dat er ondersteuning is voor hun ideeën en initiatieven. Niet: voor hen gedacht, maar: met hen bedacht. We stimuleren de bewustwording op het gebied van Noord-Zuid en Oost-West verhoudingen. De eventuele komst van een jongerenraad in Noordenveld kan op onze steun rekenen.

Recreatie en toerisme, cultuur en sport: genieten, beleven en doen.

We zijn zuinig op ons landschap. Het is de basis voor recreatie en toerisme. Ons landschap maakt wonen in Noordenveld zo mooi. Het geeft plezier. Variatie in ons landschap is belangrijk, samen met boeren en natuurorganisaties blijven we hieraan werken. Nieuwe ontwikkelingen toetsen we aan de gevolgen voor landschap en natuur. Als die overwegend negatief zijn, werken we niet mee.  We zetten onze plannen om van Noordenveld fietsgemeente nummer 1 te maken krachtig door. In onze gemeente is het ook prima om te wandelen, we willen dit verder stimuleren en promoten door de invoering van het knooppuntensysteem voor wandelen.

Veenhuizen speelt een belangrijke rol bij het vergroten en verbeteren van het aanbod voor toeristen. Als het lukt om op de Werelderfgoedlijst te komen, verwachten we nog meer bezoekers en verbeteren we de ontvangstmogelijkheden.

De Brink, inclusief de Catharinakerk, Mensinge, Winsinghhof, museum Kinderwereld en het Scheepstrakabinet, is het culturele hart van Roden. Wij willen de continuïteit van deze instellingen waarborgen. Bezoekers lopen net als onze schooljeugd het rondje om de Brink en strijken na afloop neer op de terrassen in het dorp. Kunst en cultuur kunnen ons verrassen, stimuleren en inspireren. Ze verrijken ons leven. We willen de veelzijdige en levendige culturele infrastructuur in onze gemeente behouden en als het kan versterken.

We willen blijvende ondersteuning voor cultuur- en sportevenementen/festivals. Dit vinden we belangrijke dragers voor toerisme en leefbaarheid in de dorpen. Cultuur en sport helpen ook om mensen gezond en fit te houden. Daarom ondersteunen we verenigingen. Zo helpen we duurdere zorg voorkomen. Tegelijkertijd onderkennen we de kwetsbaarheid van onze natuurlijke en groene omgeving. Dat betekent dat samenwerking tussen natuurorganisaties en evenementen blijvend gestimuleerd en gefaciliteerd moet worden door de gemeente. Initiatieven op het gebied van versterking van sport- en culturele accommodaties en een breder gebruik daarvan kunnen op onze steun rekenen. Dat geldt ook voor cultuureducatie voor kinderen.

En de centen?

Een gezonde gemeente moet verantwoord met het geld omgaan. We geven niet meer uit dan er binnenkomt. We houden reserves aan die noodzakelijk zijn om tegenvallers op te vangen. Maar we sparen niet om het sparen. Tarieven en belastingen verhogen we niet meer dan strikt nodig is. En als we – wat we niet hopen – toch zouden moeten bezuinigen, dan geldt uiteraard ook daar: de zwaksten worden ontzien.

Samen voor een duurzaam en sociaal Noordenveld

Versterken van de identiteit en kwaliteit van onze gemeente is het uitgangspunt voor de PvdA en GroenLinks in Noordenveld. Dat betekent ook dat elke gemeenschap recht heeft op haar eigen eigenheid. En dus mag er verschil zijn in vitaliteit en levendigheid van een gemeenschap. Peize is niet Norg en Roden is niet Lieveren. Dat moeten we koesteren. Daarom vinden we dat de gemeente voluit ruimte en vertrouwen moet geven aan lokale dorpsgemeenschappen en dorpsinitiatieven en die waar nodig slim een handje helpt. Zo werken we samen aan een nog mooier en nog beter Noordenveld voor iedereen; Noordenveld is de gemeente waar je graag wilt (blijven) wonen, werken, leven, opgroeien, investeren en van je vrije tijd genieten. Een sociale en groene gemeente. En dàt Noordenveld is en blijft voor ons een zelfstandige gemeente