Door Wietze de Wind op 22 april 2015

Aandacht voor Wmo en Zorg vanuit de PvdA Noordenveld.

PvdA fraktie-3495Als fractiespecialist voor de PvdA in de gemeenteraad van Noordenveld volg ik de ontwikkelingen rondom Zorg en Wmo op de voet. Dit doe ik samen met de fractie en een aantal betrokken PvdA’ers uit Noordenveld. Omdat er veel is veranderd en ook nog gaat veranderen volgen we ontwikkelingen en spelen we in op vragen, probleem situaties en benutten we kansen.

De eerste ervaringen na de wijzigingen per 1 januari zijn er. Voor een aantal inwoners is er misschien nog onduidelijkheid of onzekerheid. Vanuit de PvdA is onze inzet om de gevolgen van de wijzigingen geleidelijk te laten verlopen. Dit omdat we vinden dat zorg voor iedereen en zeker voor kwetsbare groepen, goed geregeld moet zijn. Voor iedereen toegankelijk en betaalbaar, niemand valt tussen wal en schip. Ook willen we onzekerheden zoveel mogelijk weg nemen.

Zo hebben we vanuit de PvdA er in de gemeente mede voor gezorgd dat bestaande geïndiceerde huishoudelijke hulp in 2015 en 2016 nog doorgaat op dezelfde wijze.

Ook voor de problemen rond de uitbetaling van PGB gelden is mede door onze inzet door de gemeente een tijdelijke oplossing geboden. Dit door tijdelijk geld voor te schieten in afwachting van de betaling door de Sociale Verzekerings Bank. Op die manier is voorkomen dat inwoners en zorgverleners in de knel komen.

Voor de wijzigingen rond de Jeugdwet en Jeugdhulpverlening speelt ons CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) een belangrijke rol. Uit de eerste evaluatie van de nieuwe manier van werken blijkt dat er weinig aanloopproblemen zijn en dat crisissituaties goed worden opgepakt. Door de PvdA is expliciet aandacht gevraagd voor de positie van jeugdige mantelzorgers, zij worden nu niet meegewogen in de indicatie stelling voor thuiszorg.

Wij vinden in het algemeen snelle en vroegtijdige actie van belang. Omdat zo in een aantal gevallen voorkomen kan worden dat er onnodig langdurige en kostbare zorg moet worden ingezet.

Er is al veel veranderd en er gaat nog veel veranderen.

Daarom zal de PvdA de ontwikkelingen en ervaringen nauwlettend blijven volgen. Ook zoeken we naar verbindingen en afstemming met anderen over zaken waar ze tegen aanlopen bij uitwerking van alle veranderingen.

Niet alleen de (nieuwe) regels zijn van belang, maar ook de rol van iedereen die zich als niet professional (vrijwilliger/mantelzorger) inzet op het gebied van zorg en welzijn.

Ook daar willen we vanuit de PvdA nadrukkelijk aandacht voor hebben en pro-actief naar buiten treden.

 

Heeft u zorgvragen : Stel ze!

Heeft u een klacht of wilt u een (andere) oplossing voor uw probleem: Meld het!

De Noordenveldwerker is daarvoor het eerste aanspreekpunt.

vraag@noordenveldwerker.nl / 050 – 317 65 05

 

Heb je ideeën of suggesties voor ons als PvdA, laat het ons weten.

Wietze de Wind email: wimadewind@hotmail.com

Wietze de Wind

Wietze de Wind

Wie is Wietze: Sociaal bewogen Doener Familiemens Doorzetter Opkomen voor de meest zwakkeren in de samenleving Betrokken bij sport Realistisch Vrijwilliger in de grootste zin van het woord Bourgondiër

Meer over Wietze de Wind